Stanovy

VÝBOR RONS ORGU

§ 1 JMÉNO

Sdružení se jmenuje Výbor Rons orgu. Je asociací podle Art. 60-79 ZGB a sídlo má v Koenizu.

§ 2 CÍLE ASOCIACE

 1. Sdružení je tvořeno ze zástupců Rons orgů z celého světa. Cílem Sdružení je napomoci rozmachu scientologie a klírování planety.Účely ROC jsou:

  a) Zajištovat, aby standardní tech dle LRH a CBR byla pro každého dostupná a zůstala dostupná i v budoucnosti a používala se všude na světě.

  b) Reprezentovat sít RO v okolním světě.

  c) Stanovovat standardy v otázce, co je RO, tak aby jméno „Rons org“ začalo být uznáváno jako symbol standardní tech dle LRH a CBR.

  d) Kontrolovat plnění podmínek kladených na dodávající jednotky, aby tyto mohly nést jméno Rons org, a opravňovat je k jeho používání

  e) Odebírat status RO, pokud dodávající jednotka dané podmínky už nesplňuje.

  f) Ustavit „kvalifikační radu“, což bude orgán s nejvyšší kvalifikační pravomocí pro Rons orgy na světě.

  g) Podporovat Rons orgy v dodávání a diseminaci.

  h) Poskytovat Rons orgum fórum pro výměnu informací a komunikaci.

  Sdružení nesleduje komerční účely ani neusiluje o profit.

  Není totožné se Scientologickou církví ani s žádnou z jejích organizací ani s nimi nespolupracuje a výslovně se od ní distancuje.

§ 3 DEFINICE RONS ORGU

 1. Definice podmínek, jež dodávající jednotka musí splňovat, aby se mohla stát a zůstat Rons orgem, jakož i definice polního auditora RO jsou součástí těchto stanov a jsou uvedeny v příloze. Jakákoli organizace auditorů, dohlížitelů prípadu, kurzovních dohlížitelů a příslušného administrativního personálu, nebo jednotliví auditoři a dohlížitelé případu se mohou, pakliže tyto definice splňují, stát samostatným Rons orgem nebo polním auditorem Rons orgu.
 2. Sdružení nezasahuje do administrativních záležitostí (personálních, diseminačních, distribučních, finančních a cenové politiky) Rons orgu.

§ 4 ČLENSTVÍ

O členství v ROC může požádat každý člen personálu RO a každý polní auditor RO.

ROC také může přiznat členský status osobám, které pracují na zvláštních projektech pro Rons orgy.

Osobám, které mimořádnou měrou přispěli účelům ROC, může valné shromáždění udělit čestné členství.

Každý člen musí navíc splňovat následující podmínky:

– souhlasit se standardní tech podle LRH a CBR

– mít potvrzení od C/S, které zahrnuje: nebýt právě PTS, aktivně pracovat na svém postupu na mostě na liniích RO

– podporovat účely ROC

– být představený jiným členem ROC

O přijetí nového člena rozhoduje po ověření splňování podmínek valné shromáždění.

Když člen všechny výše uvedené podmínky již nesplňuje, muže ho ROC dočasně nebo úplně vyloučit.

§ 5 ČLENSKÁ PRÁVA VE VĚCI VALNÝCH SHROMÁŽDĚNÍ

Valných shromáždění se může účastnit každý člen. Pokud dojde k hlasování o rozhodnutích, mají jeden hlas pouze Rons orgy, a uplatňuje ho CO nebo v jeho nepřítomnosti jiný člen personálu daného RO. Rons orgy, které mají více než 10, 20, 30 atd. členů personálu na plný úvazek, mají 1, 2, 3 atd. hlasů navíc.

§ 6 PŘEDSEDA

Předseda řídí valná shromáždění a prostřednictvím tajemníka zve k účasti na nich. Vykonává rozhodnutí ROC. Je svolávací autoritou v etických záležitostech. V případě nerozhodné volby je jeho hlas rozhodující. Dokud valné shromáždění neustaví speciální post (PRO), předseda navenek reprezentuje ROC.

Předsedu volí valné shromáždění na dobu 3. let. Před uplynutím tohoto období může být odvolán, ale pouze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů při valném shromáždění poté, co byl návrh na jeho odvolání oznámen v pozvání.

§ 7 TAJEMNÍK

Tajemník během schůzí pořizuje zápis a rozesílá ho všem členům. Pomáhá předsedovi vydávat pozvánky a vede aktuální seznam adres všech členů. Vede archiv se všemi starými zápisy a relevantními dokumenty, tak aby časová stopa ROC byla v případě potřeby snadno dostupná.

Tajemníka volí valné shromáždění. Platí stejná pravidla, jaká jsou uvedena v § 4 pro volbu a odvolávání předsedy.

§ 8 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

 1. Valná shromáždění by se měla konat nejméně jednou za rok. Řídí je předseda. Je pořizován zápis, který se pak posílá clenům.
 2. Pořad jednání: Tři týdny před shromážděním rozešle tajemník navrhovaný pořad jednání. Člen by měl body, o kterých chce diskutovat, připravit jako CSW, kterou pošle včas, aby ji tajemník mohl jeden týden před shromážděním rozeslat ostatním členům. Na začátku každého shromáždění předseda nahlas přečte program a přidá body, které by do něj členové rádi zahrnuli. V případě, že nějaká časově náročná záležitost nebyla připravena jako CSW, může ji shromáždění odmítnout dát na pořad jednání. Změny základních pravidel se musí před shromážděním připravit jako CSW tak, jak je popsáno výše.
 3. Následující části stanov nemohou být změněny: Cíl a účely (a), (c), (d) a (e), body definice Rons orgu (a), (b), (c) a (f), rovnež tak toto pravidlo (§ 8 c).

§ 9 PODVÝBORY

 1. ROC může zřizovat podvýbory pro konkrétní úkoly a oprávnit je k činnostem nebo rozhodnutím spojeným s tímto úkolem. Jsou tři stálé podvýbory. Stálý podvýbor může stanovovat svá vlastní pravidla pro procedury a rozhodování, dokud tato budou v souladu s jeho úlohou a celkovými stanovami. Pokud nebylo stanoveno jinak (stanovami, tak jako v bodě (d) níže, nebo rozhodnutím valného shromáždění), volí členy podvýboru valné shromáždění na dobu tří let. Platí stejná pravidla jako u volby předsedy a tajemníka.
 2. Schvalovací rada je stálý podvýbor pro kontrolu podmínek, jež kladou stanovy ROC na dodávající jednotky, které se chtějí stát Rons orgy; může dodávající jednotce přiznat status bez konzultace s valným shromáždením. Tento stálý podvýbor také může vyrozumět RO, který už podmínky nesplňuje, a požadovat, aby záležitost vyrešil. Když RO ve vymezeném čase nepodnikne nic, aby požadavku vyhověl, informuje stálý podvýbor předsedu, jenž má pravomoc dodávající jednotce status Rons orgu odebrat, a tedy vyloučit ji i členy jejího personálu z ROC. Dotyčný RO může celkovému shromáždění předložit petici. V každém případe, jestliže byl dodávající jednotce její status RO odebrán, informuje o tom předseda celkové shromáždení. Vše, co se v tomto oddíle (§ 9 b) uvádí k Rons orgům se obdobně vztahuje na polní auditory RO.
 3. Druhým stálým podvýborem je kontrolní rada. Její úlohou je prověřovat standardnost technické aplikace v Rons orzích. Může do orgu posílat mise, které smí pátrat v kurzovní místnosti nebo složkách, aby zjistily úroveň standardnosti; tyto mohou v případě nalezených nepravostí navrhovat zodpovědným členům personálu nápravné akce. Mise se posílají predevším na základe hlášení nebo požadavku z personálu nebo veřejnosti, ale kontrolní rada může takové mise originovat i sama od sebe, aby tak zajistila vysoký technický standard u všech Rons orgu. Kontrolní radu tvoří vysoce vyškolené technické terminály.
 4. Třetím stálým podvýborem je kvalifikační rada. Tvoří ji všechny osoby ze sítě Rons orgů, které jsou vyškoleny na úrovních SSC/S a ULR. Její úlohou je výměna informací o technických záležitostech, určování, co bude v nejistých bodech považováno za standardní nebo nestandardní, a její členové mohou přicházet s potížemi nebo postřehy, které měli pri dodávání, aby se tak rozdělili o zkušenosti s kolegy a nechali si od nich poradit.

§ 10 ETIKA

Používá se etická technologie od LRH, s opatrností u publikací, které byly vydány po roce 1975. ROC originuje etické cykly pouze v záležitostech, které nemohou být vyrešeny jinak. V interních záležitostech Rons orgu nebo ve sporech mezi jejich členy se ROC neangažuje, s výjimkou situací, kdy zůčastněné strany o takovou pomoc zažádají. V tom případě jmenuje předseda jednoho nebo několik členů za vyšetřovací radu, výbor důkazů nebo cokoli, co je podle etické technologie patřičné.

§ 11 FINANCE

Sdružení je financováno dary.

Mimo to, valné shromáždění může rozhodnout, že členové ROC nebo Rons orgy budou platit na podporu práce ROC a jeho podvýboru určité obnosy. Takové rozhodnutí by bylo považováno za zmenu stanov (§ 8b), a tak je pro jeho přijetí nutná kvalifikovaná většina hlasů. Dokud nebylo učiněno žádné takovéto rozhodnutí, neexistuje povinnost platit příspěvky ani osobní odpovědnost členů za závazky sdružení. Kromě toho se zodpovědnost členů omezuje na částku o výši jednoho ročního příspěvku. .

Orgány a činný personál sdružení pracují jako dobrovolníci a v podstatě mouhou uplatňovat pouze nárok na náhradu za své skutečné výlohy a výdaje.

§ 12 MÍSTNÍ VÝBORY RONS ORGU

 1. Mohou být utvořeny oblastní či místní Výbory Rons orgu, aby ROC mohl předávat funkce ve vztahu k příslušným oblastem.
 2. Oblastní nebo místní skupina alespoň pěti Rons orgů může požádat o utvoření místního ROC tím, že predloží navrhované stanovy. V této záležitosti rozhoduje valné shromáždění ROC, které je v takovém případě považováno za ROC WW. Místní ROC by měl mít stanovy, které obsahují zde uvedené cíle a účely, a měl by v rámci své oblastní skupiny Rons orgu vykonávat funkce ROC WW, jak jsou zde uvedeny. Nezměnitelné části těchto stanov vypsané v (§ 6 c) musí stejně tak být nezměnitelnými částmi stanov místních Výborů Rons orgu. Každý místní ROC musí mít vymezenu svou geografickou oblast, která se nesmí překrývat s oblastí jiného místního ROC. Místnímu ROC muže být dáno právo udělovat a odebírat status RO dodávajícím jednotkám ve své oblasti. Muže mít místní kontrolní radu; avšak pokud si kontrolní rada WW přeje, smí orgy v dané oblasti prověřovat i ona.
 3. Místní ROC by měl na valném shromáždení ROC WW zastupovat alespoň jeden představitel. Tento zástupce má tři hlasy. Kromě nich nemají Rons orgy místního ROC v ROC WW žádné hlasovací právo. Místní ROC a ROC WW mezi sebou udržují důvěrnou komunikační linii, posílají si zápisy z valných shromáždění atd.
 4. Místní ROC může ve své oblasti stejným postupem utvořit podřízené místní Výbory Rons orgu. Každý místní ROC je odpovědný za udržování technického standardu ve své oblasti na výši.
 5. Místnímu ROC smí jeho práva a status odebrat pouze valné shromáždění ROC WW. Může to udelat jen tehdy, když místní ROC nejedná v souladu se standardy danými v těchto stanovách, zejména když jedná v rozporu se svými účely nebo ve své oblasti zodpovědnosti trpí odchylování od standardní tech.

§ 13 TRVALÝ VÝNOS C. 1

V záležitostech týkajících se Rons orgu, polních auditorů RO a jejich používání tech může každý napsat Výboru Rons orgu.

Tyto stanovy jsou v platnosti od jejich schválení zakládajícím shromážděním

PŘÍLOHA:
DEFINICE RONS ORGU:
Protože „Rons org“ je zkratka pro „Ronovu organizaci a sít pro standardní technologii“ (v angličtině Ron’s Organization and Network for Standard Technology), jsou pro jakoukoli dodávající jednotku, aby se mohla stát a zůstat Rons orgem, stanoveny následující podmínky:

a) Rons org potřebuje C/S zcela vyškoleného na úrovni, kterou org dodává.

b) Tento C/S, není-li řádně vyškolen výcvikem v Akademii a postupně až v SSC/S a ULR kurzech, podléhá nadřízenému dohledu nad případy a opravám od nekterého RO C/S a pokračuje ve svém výcviku se svým nadřízeným C/S nebo tak, že se zůčastňuje soustředění [1]. Nadřízený C/S musí mít standardní výcvik z Rons orgu.

c) Co se týče auditingu, dohledu nad případy a výcviku v kurzovní místnosti divize 4, Rons org dodává standardní tech, používaje výhradně původní materiály od LRH a na príslušných místech od CBR. Rons org provozuje standardní kurzovní místnost v souladu se studijní tech.

d) Rons org při spolupráci se sítí Rons orgů v technických záležitostech

1. jedná s ostatními RO a polními auditory RO s respektem

2. dle potřeby si vyměňuje výsledky a zkušenosti

3. v případě, že vyvstanou technické otázky, konzultuje je se svým nadřízeným C/S nebo jinými kompetentními terminály RO

4. podporuje ostatní RO, co se týče překladů a přeložených materiálů a původních materiálů rovnež.

e) C/S orgu (čímž míníme terminál na nejvyšším technickém postu v orgu) a CO se musí stát členy ROC. [2]

f) Status Rons orgu musí být schválený ROC WW, nebo místním ROC, který k tomu dostal oprávnění od ROC WW, a nesmí být odebraný, což je oprávněna učinit stejná instance.

g) Jestliže org, který žádá o označení Rons org , nejméně po roce ještě nevyhovuje všem podmínkám, dostává dočasné označení formující se RO. O označení RO může požádat po jednom roce fungování.

DEFINICE POLNÍHO AUDITORA RONS ORGU:
a) Polní auditor RO, není-li řádně vyškolen výcvikem v Akademii a postupně až v SSC/S a ULR kurzech, podléhá nadřízenému dohledu nad případy a opravám a od RO C/S a pokračuje ve svém výcviku se svým nadřízeným C/S nebo tak, že se zůčastňuje soustředění. ROFA musí mít standardní výcvik z Rons orgu.

b) ROFA dodává standardní tech, používaje výhradně původní materiály od LRH a na příslušných místech od CBR.

c) Polní auditor Rons orgu při spolupráci se sítí RO v technických záležitostech:

1. jedná s ostatními RO a ROFA s respektem,

2. dle potřeby si vyměňuje výsledky a zkušenosti,

3. v případě, že vyvstanou technické otázky, konzultuje je se svým nadřízeným C/S nebo jinými kompetentními terminály RO.


[1] Soustředění organizované Rons orgy kvůli uskutečňování celodenního výcviku. Soustředění podléhá stejným technickým standardům jako Rons orgy.

[2] Jestliže mohou členovi bránit v účasti na schůzích ROC geografické důvody, ROC smí tuto záležitost odpovídajícím způsobem upravit.

Stanovy ke stažení